Dohodek nerezidenta na podlagi avtorske pogodbe

17. 12. 2018

Podjetje iz Slovenije je organiziralo seminar, na katerem je predaval tudi profesor iz Srbije (nerezident). Seminar se je odvijal v Sloveniji. Profesor je podal izjavo, da je redno zaposlen v Srbiji. Podjetje je s profesorjem sklenilo avtorsko pogodbo, v kateri je določeno,  da bo podjetje profesorju za opravljeno predavanje nakazalo avtorski honorar in pokrilo potne stroške. Profesor ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v RS.

Dohodnina

Dohodek profesorja ima vir v Sloveniji, zato ga je potrebno obdavčiti v Sloveniji. Profesor v Sloveniji pred izplačilom honorarja ni dolžan pridobiti davčne številke, ker dosega tukaj občasne dohodke.

Honorar profesorja se bo v Sloveniji obdavčil kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna osnova je bruto znesek (avtorski honorar in potni stroški), zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % bruto zneska. Akontacija dohodnine se izračuna in plača po stopnji 25 %. Profesor bo dejanske stroške prevoza in nočitve na podlagi dokazil lahko uveljavljal v petnajstih dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu s pisnim zahtevkom.

Prispevki  

Pri obračunu avtorskega honorarja nerezidentu se obračunata in plačata tudi prispevek zavarovanca v višini 15,5 % od bruto prejemka in prispevek delodajalca v višini 8,85 % od bruto prejemka.

Prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnjah 6,36 %  (prispevek delojemalca iz 15. člena ZZZS) in 0,53 % (prispevek delodajalca za poškodbo pri delu in poklicno bolezen) se plačujeta od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se izplačujejo osebam, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Ker državljan tretje države ni vključen v obvezno ZZ v RS, se od dohodkov  iz drugega pogodbenega razmerja, ne plačajo ti prispevki za ZZ.

 

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih