Subvencije za zaposlitev delavcev

22. 06. 2018

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (dalje ZZPRS) podeljuje subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb za najmanj enega leta za polni delovni čas. Na podlagi razpisa lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz različnih ciljnih skupin.

Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 evrov do 7.000 evrov. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: - od 5.000 evrov do 7.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden), sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so vsaj
12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije in imajo vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:

 • od 5.000 evrov do 7.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih zaposleni,
 • so se v zadnjih 12 mesecih usposabljali na delovnem mestu v okviru programov aktivne politike zaposlovanja.

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj šest mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Višina subvencije je odvisna od kriterijev, glede na prejšnji odstavek:

 • 5.000 evrov, če ustreza enemu kriteriju,
 • 6.000 evrov, če ustreza dvema kriterijema,
 • 7.000 evrov, če ustreza trem ali več kriterijem.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec na Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije objaviti prosto delovno mesto, za katerega navede, da želi zaposlovati s spodbudo v okviru programa »Zaposli.me«.

Na podlagi vloge ZRSZZ napoti brezposelne, med katerimi po izteku roka za prijavo izbere delodajalec ustreznega kandidata in o tem obvesti ZRSZZ.

Po zaključenem postopku izbora, ko delodajalec že ima izbranega kandidata, se potencialni delojemalec prijavi na javno povabilo.

Delodajalec mora ohraniti zaposlitev neprekinjeno najmanj 12 mesecev. Prav tako mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Subvencija je izplačana v dveh delih:

 • takoj po zaposlitvi in
 • po izplačilu plače za 12. mesec subvencionirane zaposlitve.

Družba je izkoristila državno subvencijo za dobo enega leta. Obračun letne bruto plače 10.113,48 evra (842,79 evra x 12 = minimalna bruto plača). Subvencija je 7.000 evrov in prispevki na bruto plačo so 1.628,27 evra. Subvencija je bila odobrena v mesecu juliju.

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Prejem subvencije takoj ob zaposlitvi – enajst dvanajstin

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

6.416,67

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

290

6.416,67

2

Obračun mesečnih plač v tekočem letu*

Plače zaposlenih

470

5.056,74

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih

474

814,13

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

5.056,74

Obveznosti za prispevke izplačevalca

258

814,13

3

Obračun neto plač v tekočem letu*

Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

250

5.056,74

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač

253

1.117,54

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač

254

630,27

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač

251

3.308,93

Izplačilo neto plač, prispevkov in dohodine v tekočem letu*

Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač

253

1.117,54

Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač

254

630,27

Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač

251

3.308,93

Obveznosti za prispevke izplačevalca*

258

814,13

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

5.870,87

4

Pokrivanje stroškov dela v zvezi s prejeto subvencijo v tekočem letu – šest mesecev*

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

290

3.078,61

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regres, kompenzacije, premije …)

768

3.078,61

5

Prejem subvencije po 12. mesecu – ena dvanajstina

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

290

842,79

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

842,79

6

Pokrivanje stroškov dela v zvezi s prejeto zadnjo subvencijo

Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki

290

842,79

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regres, kompenzacije, premije …)

768

842,79

*Knjižbe se ponovijo tudi v naslednjem letu (za šest mesecev)

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • stalno obveščanje o novi zakonodaji
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih