Bolniška v času praznikov

21. 01. 2019

Vprašanje:

Zaposlena je bila na bolniški od 21.12.2018 do 31.12.2018. Glede na to, da so vmes prazniki, me zanima kako se praznik obračuna? Kot bolniška ali kot praznik?

Odgovor:

V konkretnem primeru je bil delavec odsoten od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 neprekinjeno zaradi bolezni, za kar verjetno izkazuje tudi bolniški list. V kolikor je delavec torej tudi za praznični dan prinesel bolniški list, se tudi ta dan obračuna kot bolniška.

 

V osmem odstavku 137. člena ZDR-1[1] je določeno, da v primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Nadalje deveti odstavek istega člena določa, da je delodajalec dolžan  delavcu izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.

 

ZZVZZ[2] pa v 29. členu določa, da gre nadomestilo zavarovancem na podlagi mnenja osebnega  zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije:

-      od prvega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi zdravnik ter poškodb, nastalih v okoliščinah iz 18. člena tega zakona ;

-      od 31. dne zadržanosti od dela v vseh drugih primerih. (delno se preneha uporabljati)

Zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.

 

Na podlagi navedenih zakonskih podlag je delavec v času od 21.12.2018 do 31.12.2018 upravičen  do izplačila nadomestila zaradi bolezni.


mag. Brigita Osojnik[1] Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

[2] Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/0776/0862/10 – ZUPJS, 87/1140/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/1399/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • stalno obveščanje o novi zakonodaji
  • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih