Opravljanje storitve ozvočenja v Avstriji - dokumentacija?

13. 12. 2018

Vprašanje:

Samostojni podjetnik bo opravljal storitev ozvočevanja v Avstriji. Zanima me, kakšno dokumentacijo potrebuje, da bo zadostil morebitnim inšpekcijam v tujini? Ali je to obrazec A1, pogodba o sodelovanju...?

Odgovor:

Za opravljanje storitev v Avstriji kot tudi drugih državah članicah EU mora imeti samostojni podjetnik urejeno dokumentacijo v tujini pred pričetkom izvajanja storitev (ne glede na to, ali bo storitve izvajal samostojni podjetnik sam ali s svojimi delavci).

Med dokumentacijo spada tudi A1 obrazec, s katerim dokazuje, da se prispevki za socialno varnost plačujejo v Sloveniji. Samostojni podjetnik mora za pridobitev A1 obrazca izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da storitev opravlja v okviru dejavnosti, za katero ima ustrezno registracijo v Republiki Sloveniji;
 • da je že najmanj dva meseca pred začetkom dela na ozemlju Avstrije (oziroma države napotitve) vpisan Poslovni register Slovenije;
 • da storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom in
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Za Avstrijo veljajo še posebni pogoji v primeru opravljanja reguliranih dejavnosti brez ustrezne strokovne izobrazbe.

Če dejavnost samostojnega podjetnika sodi v skladu z avstrijsko zakonodajo (Obrtni zakon Gewerbeordnung) med regulirane dejavnosti/obrti (skoraj vse obrtniške dejavnosti) ali delno regulirane dejavnosti, mora pred pričetkom izvajanja del priglasiti opravljanje storitev.

Priglasitev opravljanja storitev (Dienstleistungsanzeige)

Možno je priglasiti več dejavnosti hkrati. Seznam reguliranih dejavnosti najdete na:

https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierter%20Gewerbe.pdf

Pristojni organ:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

Abteilung I/5a

Stubenring 1, AT – 1011 Wien                     

E-Mail: post.i5a@bmdw.gv.at

On-line formular najdete na:

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=36a1bcc7d63b45abb85eb72c4438bc57&pn=B9a4dd002eee0493fb2a025e223d78e4a

Priloge:

 • EU-potrdilo v skladu s točko b, 2. odstavka, 7. člena direktive 2005/36/ES (članom ga izstavi OZS, nečlanom pristojno ministrstvo),
 • izpisek AJPES,
 • potrdilo o dosedanjem delovanju v obrti, ki se priglaša,
 • dokazilo o državljanstvu in poklicnih kvalifikacijah zakonitega zastopnika (dokazilo o izobrazbi, potrdilo o usposobljenosti ali o poklicnih izkušnjah)

Če poslovna dejavnost ni regulirana dejavnost v matični državi članici EU oz. ni pogojena z dokazilom o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti mora samostojni podjetnik predložiti dokazilo o vsaj 2 letnem opravljanju samostojne dejavnosti oz. dokazilo o vsaj 2 letnem opravljanju samostojne dejavnosti v zadnjih 10 letih.

Dodatne informacije BMDW (0800-240-258; 01-711 00-805555; service@bmdw.gv.at).

https://www.bmdw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx

Povzeto po: Izvozno okno (11.11.2018)

(https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Opravljanje%20%C4%8Dezmejnih%20storitev%20jan%202018.pdf)

Nazaj

Priročnik Plače v gospodarstvu

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • stalno obveščanje o novi zakonodaji
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb – sprotne razlage zakonodajnih novosti, strokovna navodila in primeri iz prakse za pravilen obračun dohodkov v gospodarstvu, kot nadgradnja pri uporabi vaše programske rešitve;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih